Day: April 24, 2022

ประกันชั้น 3

ความคุ้มครองของประกันชั้น 3 อะไรบ้าง?ความคุ้มครองของประกันชั้น 3 อะไรบ้าง?

ทุกวันนี้แผนประกันรถยนต์มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นประกันชั้น 1 ประกันชั้น 2+ ประกันชั้น 3+ ประกันชั้น 2 และประกันชั้น 3 ซึ่งแต่ละประเภทของประกันรถยนต์มีความแตกต่างกันในเรื่องของความคุ้มครอง เพราะฉะนั้นวันนี้เราเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับประกันชั้น 3 ว่าประกันประเภทนี้คุ้มครองของอะไรบ้าง วันนี้เราเตรียมมาให้คุณแล้ว ความคุ้มครองของประกันชั้น 3 ที่คุณต้องรู้! 1. ...